November 10th, 2021 FPSS Society Strategic Planning Day